วิสัยทัศน์/พันธกิจ


 •       336  

   

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

    

ภารกิจหลัก

 • ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเพื่อจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวของประเทศ รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศในเรื่องข้าว
 • ศึกษา วิจัย ทดลอง และพัฒนาเกี่ยวกับพันธุ์เทคโนโลยีการผลิต การอารักขา วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป และมาตรฐานข้าว
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมและคุ้มครองพันธุ์ข้าว
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานข้าว
 • ดำเนินการผลิตและส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าว
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าข้าว การแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนการตลาดข้าว
 • ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการผลผลิตข้าว รวมทั้งอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • เกี่ยวกับข้าว
 • ส่งเสริมสนับสนุน และเผยแพร่องค์ความรู้แก่ชาวนาผู้ประกอบการด้านข้าว
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมการข้าวหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

เป้าประสงค์

 • กรมการข้าวได้องค์ความรู้และนวัตกรรม ตรงตามความต้องการของประเทศ สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล
 • ชาวนาและผู้ประกอบการ สามารถผลิตข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวได้เพิ่มขึ้น ทั้งปริมาณ คุณภาพ และมูลค่าด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง
 • ชาวนา ผู้ประกอบการ และประชาชน ได้รับการบริการข้อมูลและวิชาการอย่างถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ และสามารถนำไปปฏิบัติได้
 • ชาวนาสามารถพึ่งตนเองในการผลิตและมีความสามารถบริหารจัดการผลผลิตที่เหมาะสมต่อการดำรงชีพ
 • กรมการข้าวเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงในการทำงาน