บุคลากร


  •   2021-03-10 16:35:44    1084  

นาย ประสงค์ ทองพันธ์

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

0 2561 2174

dric_rd@rice.mail.go.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง อรุณี กิ่งชา

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

0-2651-5094

นางสาว จินตนา สินโพธิ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน

0-2561-5094

นางสาว บุญยงค์ วิสีปัตย์

นักจัดการงานทั่วไป

0-2561-5094

กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าว


นาง วิไล อนุศาสนะนันท์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าว

0-2561-5094

นางสาว ชมภูนุช ลิ้มประสาท

นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ

0-2561-5094

นางสาว กาญจนา คำเอี่ยม

นักวิชาการเกษตร

0-2651-5094

กลุ่มตรวจสอบและวิเคราะห์มาตรฐานข้าว


นาง กัญญาวีร์ ถิ่นแสนดี

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบและวิเคราะห์มาตรฐานข้าว

0-2561-2174

นาย พงศ์พล จันทา

นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ

0-2561-2174

นางสาว ภูษณิศา หีบเงิน

นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ

0-2561-2174

นาย ปกรณ์ศิริ บั้งทอง

นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ

0-2561-2174

กลุ่มควบคุมและรับรองมาตรฐานข้าว


นาย รพิทิวัตถ์ เจริญนิตินนท์

นิติกรปฏิบัติการ

0 2561 2174

dric_rd@rice.mail.go.th

นาย วันชัย ธัญญเจริญ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0 2561 2174

dric_rd@rice.mail.go.th

นางสาว ญาณิกา ต้นทอง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

02-561-2174

dric_rd@rice.mail.go.th

นางสาว รุ่งทิวาพร มอญฤทธิ์

นักวิชาการเกษตร

02-561-2174

dric_rd@rice.mail.go.th