คณะผู้ตรวจประเมินจากกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์


    คณะผู้ตรวจประเมินจากกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

    เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2564 นายรพิทิวัตถ์ เจริญนิตินนท์ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และคณะผู้ตรวจประเมินจากกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ลงพืนที่ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 3 กลุ่ม