คณะผู้ตรวจประเมินจากกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์


    คณะผู้ตรวจประเมินจากกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

    เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายรพิทิวัตถ์ เจริญนิตินนท์ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และคณะผู้ตรวจประเมินจากกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์แบบรายเดี่ยวให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ