เจ้าหน้าที่จากกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจประเมินระบบควบคุมภายในเบื้องต้น (Pre-Audit)


    เจ้าหน้าที่จากกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจประเมินระบบควบคุมภายในเบื้องต้น (Pre-Audit)

    เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจประเมินระบบควบคุมภายในเบื้องต้น (Pre-Audit) ในการเตรียมความพร้อมกลุ่มเเกษตรกรในการเข้าสู่ระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าว ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 จำนวน 4 กลุ่ม