พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551


พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

 

>>กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดง เครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร พ.ศ.2553

>>ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบบันทึกการยึดหรืออายัด และแบบบันทึกการถอนอายัด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2554 

            แบบ มกษ19

            แบบ มกษ20

>>ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดรหัสในการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2556

>>ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดรหัสในการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร
(ฉบับที่ 2 ) ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

>>ประกาศกระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2555

>>ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2556