คู่มือปฏิบัติตามมาตรฐานข้าว


***เอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC***

ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
เรื่อง ถ้อยแถลงเกี่ยวกับการป้องกันความเป็นกลาง


 


 

*/คู่มือการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP SEED/*

  SD-DRIC-01 เป้าหมายคุณภาพ

SD-DRIC-02 ตารางกำหนดระยะเวลาการตรวจ

R-DRIC-01 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการผลิตข้าว GAP

R-DRIC-02 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

R-DRIC-03 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข้าว GAP

R-DRIC-04 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจข้าวอินทรีย์

R-DRIC-05 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสินค้าข้าว

R-DRIC-06 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสินค้าข้าว

R-DRIC-07 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ตรวจประเมิน

R-DRIC-09 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วย บทบาท หน้าที่ และการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย

R-DRIC-10 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วย บทบาท หน้าที่ และการดำเนินงานของคณะทบทวนผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว

R-DRIC-11 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วย ขั้นตอน วิธีการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจประเมิน

R-DRIC-15 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)

R-DRIC-16 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)

R-DRIC-17 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ (ORG Seed)