พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518


*** พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช ***

--> ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป
      และพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ ์ในทางการค้า พ.ศ. 2547

--> แบบแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า
      หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยที่มิได้มีวัตถุประสงค์
      เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

---> แบบตอบรับแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวม ว่าด้วยการศึกษา ทดลอง
       หรือวิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของพันธุ์พืชดังกล่าว
       ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ ์ในทางการค้า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
       พ.ศ. 2542 [รายละเอียด]


*** การคุ้มครองพันธุ์พื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
       พ.ศ. 2542 มาตรม 52 และมาตรา 53  ****