แบบรายงานการตรวจประเมิน (Checklist) มาตรฐานข้าวอินทรีย์


แบบเดี่ยว(ขอบข่ายแหล่งผลิต แปรรูป/คัดบรรจุ) 

เล่มตรวจประเมิน ORG 03


 

แบบกลุ่ม(ขอบข่ายแหล่งผลิต แปรรูป/คัดบรรจุ)

     เล่มตรวจประเมินORG 03

เล่มตรวจประเมินระบบ ICS ORG 04

เล่มตรวจประเมินORG 05