กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •   2021-09-23 15:54:44    223     51


กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก  (Outsource)
ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2564 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


รายละเอียดด้านล่าง
1.ประกาศประกวดราคาฯ
2.เอกสารประกวดราคาฯ
3.ขอบเขตของงานฯ
4.เอกสารแนบฯ


  • bytes  

  • bytes  

  • bytes  

  • bytes  

  • bytes  

  • bytes  

  • bytes  

  • bytes