กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพทากายภาพ ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •   2021-09-14 16:33:13    59     9


กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource)
ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพทากายภาพ ปี 2564
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดด้านล่าง


  • 235324 bytes