ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 ประจำปี 2564 ผ่านระบบโปรแกรม Zoom (ระบบ Video Conferencece)


    กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 ประจำปี 2564 ผ่านระบบโปรแกรม Zoom (ระบบ Video Conferencece)

   

วันที่ 14 กันยายน 2564 ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 อาคารกรมการข้าว กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ได้มีการจัดประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 ประจำปี 2564 ผ่านระบบโปรแกรม Zoom (ระบบ Video Conferencece) โดยมี นายประสงค์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เป็นประธาน และคณะผู้ตรวจประเมินฯ เข้าร่วมประชุม