ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับกิจกรรมสารวัตรเกษตรในจังหวัดอุตรดิตถ์


    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับกิจกรรมสารวัตรเกษตรในจังหวัดอุตรดิตถ์

    เมื่อวันที่ 2-3 กันยายนสิงหาคม 2564 นายบุญเศรษฐ มีมานะ นักวิชาการเกษตรออกตรวจติดตาม ให้คำแนะนำร้านค้าจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุมในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่พบร้านค้ากระทำผิด พรบ.พันธุ์พืชปี2518และเพิ่มเติม จำนวน 10 ร้านค้า