ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ออกตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


    ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ออกตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    เมื่อวันที่ 22  -  23  มิถุนายน 2564  นายสมลักษณ์  มอญขาม  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์   มอบหมายให้นายสมโภช  เภรี  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ  กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี  ออกตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านค้า ณ อำเภอรัตนบุรี อำเภอสำโรงทาบ อำเภอศีขรภูมิ  และอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์