ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจประเมินจาก กรข. ได้ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์หนองตานา ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ


    ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจประเมินจาก กรข. ได้ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์หนองตานา ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

    วันที่ 24 พ.ย. 2565 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจประเมินจาก กรข. ได้ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์หนองตานา ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เพื่อตรวจประเมินให้การรับรองตามมาตรฐานระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (มกษ. 9000) แบบกลุ่ม ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมเพื่อสอบถามและให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกรฯ ในการผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่งกลุ่มดังกล่าวมีช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตข้าวเปลือกอินทรีย์ให้กับบริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัทฯ ให้ผลตอบแทนสูงกว่าราคาตลาดข้าวทั่วไป