กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐตามแบบสขร.1 ในรอบเดือนสิงหาคม 2565
  •   2022-09-15 16:38:31    23     0

-

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐตามแบบสขร.1 ในรอบเดือนสิงหาคม 2565 

รายละเอียดด้านล่าง