ประชุมหารือความร่วมมือด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวกับสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวไทย


    ประชุมหารือความร่วมมือด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวกับสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวไทย

    เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข้าว ชั้น 1 อาคารกรมการข้าว กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ได้มีการจัดประชุมหารือความร่วมมือด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวกับสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวไทย โดยมี นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ประธาน พร้อมด้วย นายประสงค์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวไทย เจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าว จากส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่จากกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมประชุม