ประชุมคณะกรรมการนโยบายมาตรฐานข้าว ครั้งที่ 2/2565


    ประชุมคณะกรรมการนโยบายมาตรฐานข้าว ครั้งที่ 2/2565

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข้าว ชั้น 1 อาคารกรมการข้าว กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายมาตรฐานข้าว ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และสมาคมชาวนาไทย เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ร่างหลักเกณฑ์และเงื่อยไขการตวจประเมินข้าว GAP ข้าวอินทรีย์ ร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วย คุณสมบัติ และประสบการณ์ของผู้ตรวจประเมิน GAP เกษตรอินทรีย์ และผู้เชี่ยวชาญ ร่างคำสั่งคณะกรรมการนโยบายมาตรฐานข้าว เรื่องแต่งตั้งคณะทบทวนผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว และพิจารณาร่างคำสั่งนโยบายมาตรฐานข้าว เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาผลกระทบต่อความเป็นกลางในการให้การรับรอง