ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เข้าปฏิบัติหน้าที่สารวัตรเกษตร ติดตาม ตรวจสอบใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าและใบอนุญาตจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และเพิ่มเติม พ.ศ.2535


    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เข้าปฏิบัติหน้าที่สารวัตรเกษตร ติดตาม ตรวจสอบใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าและใบอนุญาตจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และเพิ่มเติม พ.ศ.2535

    เมื่อวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2565 นายสงวน  กันตะบุตร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายวิชัย  ชาวน่าน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายจักรกริช ตรีบวรกุศล นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ เข้าปฏิบัติหน้าที่สารวัตรเกษตร  ติดตาม ตรวจสอบใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าและใบอนุญาตจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และเพิ่มเติม พ.ศ.2535 พร้อมให้คำแนะนำการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวและสอบถามสถานการณ์ด้านการตลาด จำนวน 15 ร้าน ณ สถานที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในอำเภอปง  อำเภอเชียงคำ อำเภอดอกคำใต้ อำเภอจุน อำเภอแม่ใจและอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา