ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี สารวัตรข้าวติดตาม/ตรวจสอบ ใบอนุญาติรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าและใบอนุญาติจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และเพิ่มเติม พ.ศ.2535


    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี สารวัตรข้าวติดตาม/ตรวจสอบ ใบอนุญาติรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าและใบอนุญาติจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และเพิ่มเติม พ.ศ.2535

    เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 นายศราวุธ ประดับคำ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายบดินทร์ จันทร์คำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ,นางศรีวราภรณ์ พรหมวงศ์ นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการและเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ สารวัตรข้าวติดตาม/ตรวจสอบ ใบอนุญาติรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าและใบอนุญาติจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และเพิ่มเติม พ.ศ.2535 พร้อมทั้งสอบถามสถานการณ์ด้านการตลาด และให้คำแนะนำการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวตาม พรบ. ที่ถูกต้อง จำนวน 15 ร้าน ณ สถานที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในอำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล อำเภอตระการพืชผล และอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี