ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ สารวัตรข้าวติดตาม/ตรวจสอบ ใบอนุญาติรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าและใบอนุญาติจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และเพิ่มเติม พ.ศ.2535


    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ สารวัตรข้าวติดตาม/ตรวจสอบ ใบอนุญาติรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าและใบอนุญาติจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และเพิ่มเติม พ.ศ.2535

    เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565 นางสาวศรีสกุล ทำดี ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายบุญเศรษฐ์ มีมานะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวพัชราภรณ์  สมเทศ นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ  สารวัตรข้าวติดตาม/ตรวจสอบ ใบอนุญาติรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าและใบอนุญาติจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และเพิ่มเติม พ.ศ.2535 พร้อมทั้งสอบถามสถานการณ์ด้านการตลาด และให้คำแนะนำการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวตาม พรบ. ที่ถูกต้อง จำนวน 18 ร้าน ณ สถานที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในอำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์