ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ติดตาม/ตรวจสอบใบอนุญาติรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าและใบอนุญาติจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และเพิ่มเติม


    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ติดตาม/ตรวจสอบใบอนุญาติรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าและใบอนุญาติจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และเพิ่มเติม

    วันที่ 5-8 กรกฎาคม 2565  นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้ ทีมสารวัตรข้าว ติดตาม/ตรวจสอบใบอนุญาติรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าและใบอนุญาติจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และเพิ่มเติม พร้อมทั้งสอบถามสถานการณ์ด้านการตลาดและแนะนำการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวตาม พรบ ดังกล่าว อย่างถูกต้อง จำนวน 18 ร้านค้า/สถานประกอบการ ณ สถานที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่รับผิดชอบ 7 อำเภอ