ูศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ติดตาม ตรวจสอบใบอนุญาติรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าและใบอนุญาติจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และเพิ่มเติม


    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ติดตาม ตรวจสอบใบอนุญาติรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าและใบอนุญาติจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และเพิ่มเติม

    วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 นางสาวศรีสกุล ทำดี ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายบุญเศรษฐ์ มีมานะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวพัชราภรณ์  สมเทศ นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ เข้าปฏิบัติหน้าที่สารวัตรเกษตร  ติดตาม ตรวจสอบใบอนุญาติรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าและใบอนุญาติจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และเพิ่มเติม พ.ศ.2535 พร้อมให้คำแนะนำการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวและสอบถามสถานการณ์ด้านการตลาด จำนวน 11 ร้าน รวมสะสมได้จำนวน 31 ร้านค้า ณ สถานที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในอำเภอทองแสนขัน อำเภอตรอน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์