กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐตามแบบสขร.1 ในรอบเดือนมิถุนายน 2565
  •   2022-07-07 17:54:49    51     5

-

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐตามแบบสขร.1 ในรอบเดือนมิถุนายน 2565

รายละเอียด


  • bytes