ประวัติกองฯ


กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1)ศึกษา วิจัย และพัฒนามาตรฐานและการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการผลิตข้าว ผลิตภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ข้าว และโรงสีข้าว

2)พัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการผลิตข้าว ผลิตภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ข้าว และโรงสีข้าว

3)ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการผลิตข้าว ผลิตภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ และโรงสีข้าว

4)ประสานงานด้านการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวการจัดทำข้อตกลงการยอมรับร่วมและการแก้ไข้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย

5)พัฒนากระบวนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพข้าวและผลิตภัณฑ์

6)เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการผลิตข้าว ผลิตภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ข้าวและโรงสีข้าว

7)ดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูลการพัฒนาเครือข่ายการประยุกต์ใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าว และโรงสีข้าว

8)ตรวจสอบ กำกับ และควบคุมการผลิตและการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

9)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ