โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์


1.หลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวGAP >>คลิก 2. หลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ >>คลิก
3.หลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  >>คลิก4.  หลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มสำหรับมาตรฐานหลักการปฏิบัติที่ดีสำหรับข้าว GAP >>คลิก
5. หลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มสำหรับมาตรฐานหลักการปฏิบัติที่ดีสำหรับข้าวอินทรีย์ >>คลิก6. หลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มสำหรับมาตรฐานหลักการปฏิบัติที่ดีสำหรับพืชอาหาร >>คลิก
7. หลักสูตรผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ >>คลิก8. หลักสูตรข้อกำหนดระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารและระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ >>คลิก
9. หลักสูตรพัฒนาโรงสีข้าวตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว >>คลิก10. หลักสูตรข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์และการตรวจติดตามภายใน >>คลิก
11. หลักสูตรข้อกำหนดและการประเมินภายในตามมาตรฐาน (ISO/IEC 17020:2012) >>คลิก12. หลักสูตรข้อกำหนดและการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน (ISO/IEC 17021-1) >>คลิก


***************************************************************************************************


โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP" 

***************************************************************************************************


โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว