แบบฟอร์ม F-DRIC


แบบฟอร์ม (F-DRIC)

> F-DRIC-02-04 แบบคำขอการรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ แบบกลุ่ม

> F-DRIC-02-05 แบบคำขอใบรับรองทดแทน หรือขอแก้ไขข้อมูลในใบรับรอง

> F-DRIC-02-06 แบบคำขอยกเลิกใบรับรอง

> F-DRIC-02-07 แบบคำขอปรับเพิ่ม ลด ยกเว้นระยะปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวอินทรีย์

> F-DRIC-02-09 แบบคำขอการรับรองการแปรรูป และ/หรือ การคัดบรรจุข้าวอินทรีย์

> F-DRIC-02-10 แบบคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลง

> F-DRIC-02-11 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินในการทำนา

 F-DRIC-02-14 แบบคำขอยกเลิก/ไม่ขอรับการตรวจประเมิน

 F-DRIC-04-04 ประวัติการตรวจประเมิน Audit Log

 F-DRIC-06-01 รายชื่อผู้เข้าร่วมในการตรวจประเมิน

 F-DRIC-06-02 แบบบันทึกการตรวจประเมินตามระบบการผลิตข้าว GAP

 F-DRIC-06-03 แบบรายการการตรวจประเมินตามระบบการผลิตข้าว GAP

 F-DRIC-06-04 แบบบันทึกข้อบกพร่อง - สรุปผลการตรวจประเมินตามระบบการผลิตข้าว GAP

 F-DRIC-06-05 แบบสรุปการตรวจประเมินตามระบบการผลิตข้าว GAP

 F-DRIC-06-06 บันทึกการเก็บตัวอย่างดินและน้ำ

 F-DRIC-06-07 บันทึกการเก็บตัวอย่างข้าวเปลือก

 F-DRIC-06-10 กำหนดการตรวจประเมิน

 F-DRIC-09-02 แบบรายการการตรวจประเมินตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

 F-DRIC-09-03 แบบบันทึกข้อบกพร่องตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

 F-DRIC-09-04 แบบสรุปการตรวจประเมินตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

 F-DRIC-09-11 กำหนดการตรวจประเมิน

> F-DRIC-11-02 รายการการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน

> F-DRIC-11-03 สรุปผลการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน

> F-DRIC-11-04 รายงานข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมิน

> F-DRIC-11-05 สรุปผลการตรวจประเมินแปลงของสมาชิก