หลักเกณฑ์และเงื่อนไข R-DRICหลักเกณฑ์และเงื่อนไข (R-DRIC)

 

> R-DRIC-01 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการผลิตข้าว GAP

> R-DRIC-02 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองข้าวอินทรีย์

> R-DRIC-03 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข้าว GAP

> R-DRIC-04 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข้าวอินทรีย์

> R-DRIC-05 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสินค้าข้าว

> R-DRIC-06 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสินค้าข้าว

> R-DRIC-07 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ตรวจประเมิน

> R-DRIC-09 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วย บทบาท หน้าที่ และการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายมาตรฐานข้าว

> R-DRIC-10 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วย บทบาท หน้าที่และการดำเนินงานของคณะทบทวนผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว

> R-DRIC-11 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ว่าด้วย ขั้นตอน วิธีการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจประเมิน 

> R- DRIC-15 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)

> R-DRIC-16 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)

> R-DRIC-17 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์

> R-DRIC-18 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์