ข่าว/กิจกรรม


Sample project image

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว ครั้งที่ 1/2565 ผ่านโปรแกรม Zoom (ระบบ VDO Conference)

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว ครั้งที่ 1/2565 ผ่านโปรแกรม Zoom (ระบบ VDO Conference)

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2022-01-12 10:05:08

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านโปรแกรม Zoom (ระบบ Video Conference)

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านโปรแกรม Zoom (ระบบ Video Conference)

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2022-01-12 09:54:22

อ่านต่อ...
Sample project image

คณะผู้ตรวจประเมินจากกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

คณะผู้ตรวจประเมินจากกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2021-12-22 14:38:18

อ่านต่อ...
Sample project image

คณะผู้ตรวจประเมินจากกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

คณะผู้ตรวจประเมินจากกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2021-12-22 14:29:46

อ่านต่อ...
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง