ข่าว/กิจกรรม


Sample project image

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว ครั้งที่ 11/2564 ผ่านโปรแกรม Zoom (ระบบ VDO Conference)

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว ครั้งที่ 11/2564 ผ่านโปรแกรม Zoom (ระบบ VDO Conference)

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2021-12-03 15:55:43

อ่านต่อ...
Sample project image

คณะผู้ตรวจประเมินจากกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

คณะผู้ตรวจประเมินจากกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2021-11-12 11:35:09

อ่านต่อ...
Sample project image

คณะผู้ตรวจประเมินจากกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

คณะผู้ตรวจประเมินจากกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2021-11-12 11:28:54

อ่านต่อ...
Sample project image

เจ้าหน้าที่จากกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจประเมินระบบควบคุมภายในเบื้องต้น (Pre-Audit)

เจ้าหน้าที่จากกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจประเมินระบบควบคุมภายในเบื้องต้น (Pre-Audit)

โดย : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ วันที่ 2021-11-12 11:22:29

อ่านต่อ...
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง