ทะเบียนมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว

ทะเบียนผู้ผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว งบประมาณ ปี 2560
    (สรุปรวมทั้งประเทศ)

ทะเบียนผู้ยกเลิกการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว งบประมาณปี 2560

************************************************************

ทะเบียนผู้ผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว งบประมาณ ปี 2559 (สรุปรวมทั้งประเทศ)

 

ทะเบียนผู้ยกเลิกการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว งบประมาณปี 2559

ทะเบียนผู้ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว งบประมาณปี 2559 

 

สรุปผลการตรวจประเมินผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ งบประมาณปี 2559