ทะเบียนผู้ผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว งบประมาณ ปี 2561

  เกษตรกร (รายเดี่ยว)

 

ทะเบียนผู้ผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว งบประมาณ ปี 2560

    (สรุปรวมทั้งประเทศ)

➽ ผู้ประกอบการ/ร้านค้า

 เกษตรกร (รายเดี่ยว)

แบบกลุ่ม (GAP-SEED) 

ทะเบียนผู้ยกเลิกการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว งบประมาณปี 2560

 

***หมายเหตุ ปี 2561 อยู่ในขั้นตอนตรวจประเมิน 

 

ทะเบียนผู้ผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว งบประมาณ ปี 2559 
(สรุปรวมทั้งประเทศ)

ﻬஐ ผู้ประกอบการ/ร้านค้า

ﻬஐ เกษตรกร 

 

ทะเบียนผู้ยกเลิกการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว งบประมาณปี 2559

ทะเบียนผู้ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว งบประมาณปี 2559 

ﻬஐ  ผู้ประกอบการ/ร้านค้า

ﻬஐ  เกษตรกร

 

สรุปผลการตรวจประเมินผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ งบประมาณปี 2559