กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าว

กลุ่มตรวจสอบและวิเคราะห์มาตรฐานข้าว

       

กลุ่มควบคุมและรับรองมาตรฐานข้าว