ประชุมคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพ ครั้งที่ 1 /2560 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 กรมการข้าว โดยมีนายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน

30.6.60 page2

การประชุมคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพ ครั้งที่ 1 /2560 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 กรมการข้าว โดยมีนายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน

30.6.60 page1

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายประสงค์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ได้จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพ ครั้งที่ 1 /2560 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 กรมการข้าว โดยมีนายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน 

สำหรับคณะทำงานชุดนี้ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานข้าว เพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น