งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

5.6.60 page2

เมื่อวันที่ 3-5 มิถุนายน 2560 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ได้จัดนิทรรศการ “งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560” ซึ่งจัดขึ้น ณ กรมการข้าว บางเขน กรุงเทพมหานคร  ภายใต้สาระสำคัญ “ยกระดับมาตรฐานข้าวไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0”

 5.6.60 page1

        สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากคณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็น“วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ”เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและพระราชวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญต่อกิจการด้านข้าวมาโดยตลอดและเป็นการให้ความสำคัญต่อข้าว ซึ่งเป็นพืชอาหารหลักของคนไทยทั้งประเทศ รวมทั้งการให้เกียรติชาวนาไทย ในฐานะผู้ผลิตอาหารหลัก ซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ