การประชุมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน Internal Audit ประจำปี 2560

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว ได้มีการประชุมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน Internal Audit ประจำปี 2560 

 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว ได้มีการประชุมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน Internal Audit ประจำปี 2560 โดยมีนายประสงค์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เป็นประธาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 เพื่อให้การดำเนินการของหน่วยรับรองเป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 3 อาคารกรมการข้าว