ตรวจติดตามคงอายุการรับรองระบบ GMP โรงสีข้าวและตรวจติดตามคงอายุการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานข้าว

ตรวจติดตามคงอายุการรับรองระบบ GMP โรงสีข้าวและตรวจติดตามคงอายุการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานข้าว

วันที่ 26 เมษายน 60  ณ สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด จังหวัดเชียงราย

วันที่ 27 เมษายน 60  ณ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 28 เมษายน 60  ณ กลุ่มโรงสีข้าวพระราชทาน จังหวัดน่าน