รับพัสดุโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource)

รับพัสดุโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP 

 

รับพัสดุโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP สำหรับสัญญาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2559 และทบทวนผลการให้การรับรองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 28-29  มีนาคม 60  ณ ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวขอนแก่น  จ.ขอนแก่น