ตรวจรับพัสดุโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource)

ตรวจรับพัสดุโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource)

 

ตรวจรับพัสดุโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลผลิตข้าวเปลือก สำหรับภาคใต้ ปี 2560 งวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 60 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง จ.พัทลุง