ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
Prev Next

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว ครั้งที่ 10/2562

Read more

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ร่วมงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดพะเยา

Read more

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2562

Read more

ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

Read more

ลงพื้นที่นิเทศการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP นาแปลงใหญ่ ณ กลุ่มจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

Read more

ลงพื้นที่นิเทศการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP นาแปลงใหญ่ ณ กลุ่มชลประทาน 4, 7อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Read more

ลงพื้นที่นิเทศการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP นาแปลงใหญ่ ณ กลุ่มชลประทาน 8,9,10 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Read more

ตรวจประเมินผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว บริษัท รอยัล พรีเซียส อโกร จำกัด

Read more

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว              ครั้งที่ 9/2562 โดยวิธี Gin Conference

Read more

ประชุมคณะกรรมการนโยบายมาตรฐานข้าว ครั้งที่ 1/2562

Read more

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์พื้นที่จังหวัดขอนแก่น ปี 2562

Read more

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ปี 2562

Read more

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว ครั้งที่ 8/2562 โดยวิธี  Gin Conference

Read more

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์พื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2562

Read more

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์พื้นที่อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ ปี 2562

Read more

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์พื้นที่นครราชสีมา และบุรีรัมย์ ปี 2562

Read more

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์พื้นที่ภาคกลาง ปี 2562

Read more

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี 2562

Read more

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ ปี 2562

Read more

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์พื้นที่จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562

Read more

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์พื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562

Read more

ประชุมพิจารณาผลกระทบต่อความเป็นกลางในการให้การรับรอง

Read more

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว ครั้งที่ 7/2562 โดยวิธี Gin Conference

Read more

ประชุมร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานการผลิตข้าว

Read more

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว ครั้งที่ 6/2562 โดยวิธี Gin Conference

Read more

การประชุมคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพ ครั้งที่ 1/2562

Read more

ประชาสัมพันธ์ “กว่าจะเป็นข้าวสาร Q และการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้”

Read more

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว ครั้งที่ 5/2562

Read more

ฝึกอบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

Read more

ลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองระบบการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว (มกษ.4403-2553)

Read more

ลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองระบบการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว (มกษ.4403-2553)

Read more

อบรมหลักสูตรด้านข้าวเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสี GMP และผลิตภัณฑ์ข้าว (Q Product)

Read more

ประชุมรับมอบนโยบายผู้บริหารกรมการข้าว กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

Read more

การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่นที่ 1

Read more

ลงพื้นที่ตรวจติดตามเพื่อคงอายุการรับรอง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว

Read more

การประชุมตรวจติดตามงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (กิจกรรมตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายเมล็ดพันธุ์) ประจำปี 2562

Read more

ตรวจติดตามเพื่อคงอายุการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวตามมาตรฐานสินค้าเกษตร

Read more

  ประชุมวางแผนการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าว GAP โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ กข43 ปี 2562 (ฤดูนาปี)

Read more

ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource)ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ปี 2562

Read more

  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้เข้าตรวจติดตาม (Surveillance Assessment Plan) ให้กับกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว

Read more

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว ครั้งที่ 4/2562

Read more

ประชุมกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2562

Read more

ประชุมปิดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ปี 2562

Read more

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว ครั้งที่ 3/2562

Read more

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว ครั้งที่ 2/2562

Read more

โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

Read more

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2561 งวดที่ 2

Read more

ประชุมหารือทำความเข้าใจในการตรวจประเมิน ของหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว

Read more

ประชุมคณะกรรมการนโยบายมาตรฐานข้าว ครั้งที่ 1/2561

Read more

       โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

Read more

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว ปีงบประมาณ 2561

Read more

อบรมฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกตาม พรบ.พันธุ์พืช 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Rice Regulator System : e-RRS หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน (User)

Read more

อบรมระบบฐานข้อมูลการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (e-GAP Seed : e-GS) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน User

Read more

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ คณะที่ 2 ครั้งที่ 3/2561 โดยวิธี Gin Conference

Read more

การฝึกอบรมระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน (User) รุ่นที่ 2 วันที่ 24 - 25 กันยายน 2561 ณ ห้อง 302 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

Read more

 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ: บันไดสู่การเป็นผู้ประการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกในยุคดิจิทัล?วันที่ 16 - 18 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

Read more

การฝึกอบรมระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน (User) รุ่นที่ 1 วันที่ 17 - 18 กันยายน 2561 ณ ห้อง 302 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

Read more

แบบสอบถาม ในการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. .... เพื่อประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ

Read more

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก กรมการข้าว

Read more

    ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพ ครั้งที่ 2/2561

Read more

การประชุมคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพ ครั้งที่ 4/2560

Read more

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว งบประมาณปี 2560

Read more

กระทรวงเกษตรฯญี่ปุ่น เดินทางมาสำรวจรวบรวมข้อมูลระบบการควบคุมความปลอดภัยข้าวไทย

Read more

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP รุ่นที่ 2/2561

Read more

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP รุ่นที่ 1/2561

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กรมการปกครอง และกรมการข้าว วันที่ 11 มกราคม 61 ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว

Read more

สัมมนาเพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Read more

ทีมผู้ตรวจประเมินของกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์  ได้เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP Grain และระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed ปี 2560 ระหว่างวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดชัยภูมิ

Read more

พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลเกษตรกรผู้ขอการรับรองมาตรฐานข้าว ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 60 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

Read more

                                       ประชุมชี้แจงเรื่องการตรวจประเมินระบบมาตรฐานการผลิตข้าวคุณภาพ ปี 2560 และกำหนดเป้าหมายแผนการตรวจประเมิน                  ...

Read more

การตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP และติดตามงานและรับรองคุณภาพการผลิตข้าว วันที่ 12  ตุลาคม  60  ณ จังหวัดกาญจนบุรี

Read more

การประชุมคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 11 ตุลาคม 60  ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 3 กรมการข้าว

Read more

การประชุมคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพ ครั้งที่ 2/2560 ณ วันที่ 29 กันยายน 60  ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว

Read more

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) ได้เข้าตรวจติดตามคงอายุการรับรองสถานประกอบการ วันที่ 28 กันยายน 60  ณ จังหวัดพิษณุโลก  

Read more

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ได้จัดประชุมพิจารณาแนวทางการใช้งานระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Read more

การประชุมคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพ ครั้งที่ 1 /2560 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 กรมการข้าว โดยมีนายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน

Read more

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) ได้เข้าตรวจติดตาม(Surveillance Assessment) ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 ประจำปี 2560 

Read more

เมื่อวันที่ 3-5 มิถุนายน 2560 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ได้จัดนิทรรศการ “งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560” ซึ่งจัดขึ้น ณ กรมการข้าว บางเขน กรุงเทพมหานคร  ภายใต้สาระสำคัญ “ยกระดับมาตรฐานข้าวไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0”

Read more

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว ได้มีการประชุมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน Internal Audit ประจำปี 2560 

Read more

ตรวจรับพัสดุจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ทดสอบคุณภาพททางกายภาพ ปี 2559 สำหรับภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก งวดที่ 3

Read more

ตรวจติดตามคงอายุการรับรองระบบ GMP โรงสีข้าวและตรวจติดตามคงอายุการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานข้าว

Read more

การประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการควบคุม กำกับ ดูแล การรวบรวมและขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Read more

โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 

Read more

ประชาสัมพันธ์สารวัตรเกษตร นำสื่อมวลชนสัญจร 

Read more

รับพัสดุโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP 

Read more

ตรวจรับพัสดุโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource)

Read more

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource)  ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว(GAP Seed) ปี 2560  วันที่ 20  มีนาคม 60  ณ จ.ชัยนาท และ จ.สุพรรณบุรี

Read more

       นายประสงค์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมแจกขนมและน้ำดื่มให้กับประชาชน

Read more

กรมการข้าวจัดพิธีกล่าวถวายความอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

Read more

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

Read more
อ่านข่าวทั้งหมด

t1

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

1

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวและคณะเจ้าหน้าที่จากกรมการข้าวเดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่ 3 - 6 เมษายน 2559 เพื่อประชุมหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวกับสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (International Rice Research Institute : IRRI) โดยมี Dr. Bruce Tolentino, Deputy Director General (Communication and Partnerships)ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมหารือเพื่อวางแนวทางความร่วมมือกันใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่

1. งานวิจัยและพัฒนาด้านข้าว คณะเจ้าหน้าที่กรมการข้าวได้หารือแนวทางการวิจัยในหลายหัวข้อ เช่น การวิจัยและพัฒนาข้าวเพื่อตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเกษตรเพื่อทำนายผลผลิตข้าวภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ การพัฒนาเครื่องมือช่วยตัดสินใจสำหรับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้บนโทรศัพท์มือถือ และการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก เป็นต้น

2. การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร คณะเจ้าหน้าที่กรมการข้าว และนักวิจัยฝ่ายIRRI ได้วางแผนเบื้องต้นในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกรมการข้าว ทั้งในการส่งนักวิจัยรุ่นเยาว์ของกรมการข้าวมารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ IRRI จัดเป็นประจำ รวมถึงวางแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่กรมการข้าวที่จะต้องดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมระดับนานาชาติที่กรมการข้าวมีแผนจะให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีความต้องการมารับการฝึกอบรมจากประเทศไทยในอนาคตอีกด้วย

นอกจากนี้แล้วนักวิจัยของ IRRI ยังได้นำคณะเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าเยี่ยมชมธนาคารเชื้อพันธุ์ข้าวที่เก็บรวบรวมตัวอย่างเชื้อพันธุกรรมข้าวไว้มากถึง 120,000 ตัวอย่างเชื้อพันธุ์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานพัฒนาอุปกรณ์การเกษตรและเครื่องจักรกลในไร่นาขนาดเล็ก รวมถึงสาธิตการใช้อุปกรณ์ช่วยในการศึกษาวิจัยและประเมินลักษณะทางกายภาพและสรีรวิทยาของข้าวที่สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างในปริมาณมาก (high-throughput phenotyping equipment) ที่ใช้หลักการวิเคราะห์ภาพถ่ายด้วยคลื่นแสงหลายคลื่นแสง

และในโอกาสนี้ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว และคณะยังได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ (Department of Agriculture, DOA) และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยข้าวแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Philippines Rice Research Institute, PhilRice) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน Bureau of Plant Industry (BPI) โดยรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาข้าวกับเจ้าหน้าที่ของฟิลิปปินส์ ประกอบด้วย Mr. Edilberto M. De Luna ผู้ช่วยเลขาธิการ DOA และผู้ประสานงานโครงการข้าวและข้าวโพด  Mr. Joell H. Lales หัวหน้างานพัฒนาแผนงานและโครงการ สำนักงานวิจัยการเกษตร (Bureau of Agricultural Research)  Dr. Calixto Protacio ผู้อำนวยการ PhilRiceและ Dr. Vivencio Mamaril เจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองพันธุ์พืช (Plant Variety Protection Office, PVPO) และงานบริการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ (National Seed Quality Control Services, NSQCS) รวมทั้งศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ ของ BPI – NSQCS  การประชุมดังกล่าวนับเป็นก้าวแรกของการสร้างความร่วมมือระหว่างกันเพื่อการวิจัยและพัฒนาข้าวต่อไป.