ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบควบคุมภายในเพื่อการรับรองแบบกลุ่ม

ตามระบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2559

ณ ศูนย์ชุมชนบ้านแก้ง จังหวัดนครพนม โดยมีนักวิชาการจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าว

และคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชน เข้าร่วมอบรม