ประชุมกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

ประชุมกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

 

    เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. นายประสงค์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมจักรพันธ์ อาคารกรมการข้าว