ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและแนวทางการขับเคลื่อนการรับรองข้าวเกษตรอินทรีย์และพืชหลังนาอื่นๆ

อธิบดีเข้าร่วมประชุมกับกรมวิชาการเกษตร

วันพฤหัสสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวปลูก อาคารกรมการข้าว นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและแนวทางการขับเคลื่อนการรับรองข้าวเกษตรอินทรีย์และพืชหลังนาอื่นๆที่เป็นพืชเสริมในแปลงการผลิตเกษตรอินทรีย์ตามนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์