ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

อบรมฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกตาม พรบ.พันธุ์พืช 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Rice Regulator System : e-RRS หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน (User)

Read more

อบรมระบบฐานข้อมูลการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (e-GAP Seed : e-GS) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน User

Read more

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ คณะที่ 2 ครั้งที่ 3/2561 โดยวิธี Gin Conference

Read more

การฝึกอบรมระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน (User) รุ่นที่ 2 วันที่ 24 - 25 กันยายน 2561 ณ ห้อง 302 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

Read more

 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ: บันไดสู่การเป็นผู้ประการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกในยุคดิจิทัล?วันที่ 16 - 18 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

Read more

การฝึกอบรมระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน (User) รุ่นที่ 1 วันที่ 17 - 18 กันยายน 2561 ณ ห้อง 302 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

Read more

แบบสอบถาม ในการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. .... เพื่อประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ

Read more

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก กรมการข้าว

Read more

    ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพ ครั้งที่ 2/2561

Read more

การประชุมคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพ ครั้งที่ 4/2560

Read more

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว งบประมาณปี 2560

Read more

กระทรวงเกษตรฯญี่ปุ่น เดินทางมาสำรวจรวบรวมข้อมูลระบบการควบคุมความปลอดภัยข้าวไทย

Read more

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP รุ่นที่ 2/2561

Read more

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP รุ่นที่ 1/2561

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กรมการปกครอง และกรมการข้าว วันที่ 11 มกราคม 61 ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว

Read more

สัมมนาเพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Read more

ทีมผู้ตรวจประเมินของกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์  ได้เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP Grain และระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed ปี 2560 ระหว่างวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดชัยภูมิ

Read more

พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลเกษตรกรผู้ขอการรับรองมาตรฐานข้าว ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 60 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

Read more

                                       ประชุมชี้แจงเรื่องการตรวจประเมินระบบมาตรฐานการผลิตข้าวคุณภาพ ปี 2560 และกำหนดเป้าหมายแผนการตรวจประเมิน                  ...

Read more

การตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP และติดตามงานและรับรองคุณภาพการผลิตข้าว วันที่ 12  ตุลาคม  60  ณ จังหวัดกาญจนบุรี

Read more

การประชุมคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 11 ตุลาคม 60  ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 3 กรมการข้าว

Read more

การประชุมคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพ ครั้งที่ 2/2560 ณ วันที่ 29 กันยายน 60  ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว

Read more

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) ได้เข้าตรวจติดตามคงอายุการรับรองสถานประกอบการ วันที่ 28 กันยายน 60  ณ จังหวัดพิษณุโลก  

Read more

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ได้จัดประชุมพิจารณาแนวทางการใช้งานระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Read more

การประชุมคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพ ครั้งที่ 1 /2560 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 กรมการข้าว โดยมีนายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน

Read more

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) ได้เข้าตรวจติดตาม(Surveillance Assessment) ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 ประจำปี 2560 

Read more

เมื่อวันที่ 3-5 มิถุนายน 2560 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ได้จัดนิทรรศการ “งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560” ซึ่งจัดขึ้น ณ กรมการข้าว บางเขน กรุงเทพมหานคร  ภายใต้สาระสำคัญ “ยกระดับมาตรฐานข้าวไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0”

Read more

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว ได้มีการประชุมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน Internal Audit ประจำปี 2560 

Read more

ตรวจรับพัสดุจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ทดสอบคุณภาพททางกายภาพ ปี 2559 สำหรับภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก งวดที่ 3

Read more

ตรวจติดตามคงอายุการรับรองระบบ GMP โรงสีข้าวและตรวจติดตามคงอายุการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานข้าว

Read more

การประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการควบคุม กำกับ ดูแล การรวบรวมและขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Read more

โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 

Read more

ประชาสัมพันธ์สารวัตรเกษตร นำสื่อมวลชนสัญจร 

Read more

รับพัสดุโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP 

Read more

ตรวจรับพัสดุโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource)

Read more

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource)  ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว(GAP Seed) ปี 2560  วันที่ 20  มีนาคม 60  ณ จ.ชัยนาท และ จ.สุพรรณบุรี

Read more

       นายประสงค์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมแจกขนมและน้ำดื่มให้กับประชาชน

Read more

กรมการข้าวจัดพิธีกล่าวถวายความอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

Read more

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

Read more

ประชุมกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

Read more

อธิบดีเข้าร่วมประชุมกับกรมวิชาการเกษตร

Read more

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

Read more

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

Read more
อ่านข่าวทั้งหมด

พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลเกษตรกรผู้ขอการรับรองมาตรฐานข้าว

2 11 60 page1

พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลเกษตรกรผู้ขอการรับรองมาตรฐานข้าว

ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 60 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี