***เอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC*** 

                  >ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง ถ้อยแถลงเกี่ยวกับการป้องกันความเป็นกลาง<

                       

เป้าหมายคุณภาพ (SD-DRIC-01)

ตารางกำหนดระยะเวลาการตรวจ (SD-DRIC-02)                     

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข (R-DRIC)

แบบฟอร์ม (F-DRIC)


***  การยื่นคำร้องขอการรับรอง ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ***