ดาวน์โหลด >> สรุปผลการดำเนินงานการตรวจ กข43 ปี 2562

 


 

 

 

 

 

>>ดาวน์โหลดเอกสาร ที่ กษ2602(กตข.)/686 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่องการสุ่มตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานที่กรมการข้าวให้การรับรอง<<

 

  

 

***นำเสนอระบบ e-GAP งานสัมมนาโครงการGAP***  

 

Presentation GAP

ปัญหาและแนวทางการนำโปรแกรม

 โครงการจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "กว่าจะเป็นข้าวสาร Q และการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ " 

 

>>Presentation<<