สัมมนาสารวัตร 2562

@ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 > ดาวน์โหลด

@ การควบคุมกากับการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ > ดาวน์โหลด

@ คำแนะนำสำหรับการจัดทำฉลากบนภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม > ดาวน์โหลด