ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ 

   ปี 2563 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- การตรวจประเมินและการให้การรับรองแบบกลุ่ม

- ความรู้เบื้องต้นในการตรวจประเมินแปลงข้าวอินทรีย์

- ตัวอย่าง ORG 03 แบบตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

- ตัวอย่าง ORG 04 (2563)

ตัวอย่าง ORG 03 ของโรงแปรรูปและคัดบรรจุ 2563

- มาตรฐานสินค้าเกษตร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจสอบและรับรองการผลิตข้าวอินทรีย์

- หลักการเบื้องต้นของการวิเคราะห์อันตราย จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม

   และการจัดการด้านความปลอดภัยอาหารของ Codex

- หลักการและการปฏิบัติตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

รูปภาพการฝึกอบรม

วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563