แบบฟอร์ม (F-DRIC)

>F-DRIC-02-01 แบบคำขอการรับรองระบบการผลิตข้าว GAP

F-DRIC-02-02 แบบคำขอการรับรองระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม

F-DRIC-02-03 แบบคำขอการรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ 

F-DRIC-02-04 แบบคำขอการรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ แบบกลุ่ม

F-DRIC-02-05 แบบคำขอใบรับรองทดแทน หรือขอแก้ไขข้อมูลในใบรับรอง    

F-DRIC-02-06 แบบคำขอยกเลิกใบรับรอง

> F-DRIC-02-09 แบบคำขอการรับรองการแปรรูป และ/หรือ การคัดบรรจุข้าวอินทรีย์

F-DRIC-02-10 แบบคำขอแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

F-DRIC-02-11 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินในการทำนา 

>  F-DRIC-11-02 รายการการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน

>  F-DRIC-11-03 สรุปผลการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน

>  F-DRIC-11-04 รายงานข้อบกพร่องที่พบจกการตรวจประเมิน

>  F-DRIC-11-05 สรุปผลการตรวจประเมินแปลงของสมาชิก