หลักเกณฑ์และเงื่อนไข (R-DRIC)

 

 

R-DRIC-01 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการผลิตข้าว GAP

R-DRIC-02 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองการผลิตข้าวอินทรีย์

 R-DRIC-03 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข้าว GAP

R-DRIC-04 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข้าวอินทรีย์

R-DRIC-05 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสินค้าข้าว

> R-DRIC-06 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสินค้าข้าว

R-DRIC-07  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ตรวจประเมิน

R-DRIC-09 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วย บทบาท หน้าที่ และการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายมาตรฐานข้าว 

R-DRIC-10 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วย บทบาท หน้าที่และการดำเนินงานของคณะทบทวนผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว

R-DRIC-11 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ว่าด้วย ขั้นตอน วิธีการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจประเมิน 

> R- DRIC-15 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)

 > R-DRIC-16 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)