ทะเบียนผู้ได้การรับรองข้าวอินทรีย์ ปี 2562

   

  1.โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (1 ล้านไร่) ปี 2562

T1 (อินทรีย์เบื้องต้น) ปี 2562

T2 (อินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน) ปี 2562   

       @ รายชื่อกลุ่มที่ได้รับการรับรอง T2 ปี 2562 

 

T3 (อินทรีย์ระยะการรับรองอินทรีย์) ปี 2562

       @ รายชื่อกลุ่มที่ได้รับการรับรอง T3 ปี 2562

 

  2.โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (นอก 1 ล้านไร่) ปี 2562

              งบกรมการข้าว ปี 2562

            - แบบรายเดี่ยว

            - แบบกลุ่ม

             งบพัฒนาจังหวัด ปี 2562

           - แบบรายเดี่ยว

           - แบบกลุ่ม

 

    3.โครงการ Niche Maket ปี 2562

           จ้างตรวจประเมิน ปี 2562

 

 

 

 

 

ทะเบียนผู้ได้การรับรองข้าวอินทรีย์ ปี 2561

   

  1.โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (1 ล้านไร่) ปี 2561

T1 (อินทรีย์เบื้องต้น) ปี 2561 

T2 (ระยะปรับเปลี่ยน) ปี 2561

        @ รายชื่อกลุ่มที่ได้รับการรับรอง T2 ปี 2561   

 T2 (ระยะปรับเปลี่ยน) ปี 2561 ภาคใต้ 10 กลุ่ม

       @ รายชื่อกลุ่มที่ได้รับการรับรอง T2 ภาคใต้ ปี 2561

 T3 (ระยะให้การรับรอง) ปี 2561

       @ รายชื่อกลุ่มที่ได้รับการรับรอง T3 ปี 2561

 

  2.โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (นอก 1 ล้านไร่) ปี 2561

              งบกรมการข้าว ปี 2561

            - แบบรายเดี่ยว 

            - แบบกลุ่ม

             งบพัฒนาจังหวัด ปี 2561

           - แบบรายเดี่ยว

           - แบบกลุ่ม

    3.โครงการ Niche Maket ปี 2561

  


 

ทะเบียนผู้ได้การรับรองข้าวอินทรีย์ ปี 2560

   1.งบกรมการข้าว

   2.งบพัฒนาจังหวัด

    3.โครงการ Niche Maket ปี 2560

    4.โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์(1 ล้านไร่) ปี 2560 


 

ทะเบียนผู้ได้การรับรองข้าวอินทรีย์ ปี 2559

  1. สรุปผู้ได้รับการรับรองข้าวอินทรีย์ ปี 2559

  2. รายเดี่ยว

  3. แบบกลุ่ม

 

ทะเบียนผู้ได้การรับรองข้าวอินทรีย์ ปี 2558 

     1.รายเดี่ยว
     2.แบบกลุ่ม


 

ทะเบียนผู้ได้การรับรองข้าวอินทรีย์ ปี 2557

    1. สรุปรวมทั้งประเทศ

    2.ตารางสรุปผู้ได้รับการรับรองระบบกรผลิตข้าวอินทรีย์ ปึ 57


ทะเบียนผู้ได้การรับรองข้าวอินทรีย์ ปี 2556 

    1.ภาคกลาง
    2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    3.ภาคเหนือ
    4.ภาคใต้