คู่มือปฏิบัติงานและใบสมัคร

***เอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC*** 

 >ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง ถ้อยแถลงเกี่ยวกับการป้องกันความเป็นกลาง

 

SD-DRIC-01 เป้าหมายคุณภาพ 

SD-DRIC-02 ตารางกำหนดระยะเวลาการตรวจ

R-DRIC-01 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการผลิตข้าว GAP

R-DRIC-02 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองการผลิตข้าวอินทรีย์

R-DRIC-03 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข้าว GAP

R-DRIC-04 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข้าวอินทรีย์

R-DRIC-07  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ตรวจประเมิน 

R-DRIC-09 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วย บทบาท หน้าที่ และการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายมาตรฐานข้าว 

R-DRIC-10 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วย บทบาท หน้าที่และการดำเนินงานของคณะทบทวนผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว

R-DRIC-11 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ว่าด้วย ขั้นตอน วิธีการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจประเมิน 

F-DRIC-02-01 แบบคำร้องขอรับรองระบบการผลิตข้าว GAP

F-DRIC-02-02 แบบคำร้องขอรับรองระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม

F-DRIC-02-03 แบบคำร้องขอการรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ รายเดี่ยว

F-DRIC-02-04 แบบคำร้องขอการรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ แบบกลุ่ม

F-DRIC-02-05 แบบคำร้องขอใบรับรองทดแทน หรือขอแก้ไขข้อมูลในใบรับรอง    

F-DRIC-02-06 แบบคำร้องขอยกเลิกใบรับรอง

F-DRIC-02-09 แบบคำร้องขอรับรองการแปรรูป และหรือ การคัดบรรจุข้าวอินทรีย์     

F-DRIC-02-10 แบบคำร้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

> F-DRIC-02-11 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินในการทำนา 

  F-DRIC-11-02 รายการการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน

  F-DRIC-11-03 สรุปผลการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน

  F-DRIC-11-04 รายงานข้อบกพร่องที่พบจกการตรวจประเมิน

  F-DRIC-11-05 สรุปผลการตรวจประเมินแปลงของสมาชิก

  ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน (ข้าวGAP)

  ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน (ข้าวอินทรีย์)

GS-07 รายการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในเมล็ดพันธุ์ข้าว

  สรุปผลการตรวจประเมินฯ

*************************************************************

*** ใบสมัครอื่น ๆ ***

F-DRIC-02-12 แบบคำร้องขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสินค้าข้าว

F-DRIC-07 แบบคำขอรับการรับรองระบบ GMP โรงสีข้าว

-ใบสมัครขอรับรองด้านการจัดการ การแปรรูป/การคัดบรรจุข้าวอินทรีย์ (รายเดี่ยว)

-ใบสมัครขอรับรองด้านการจัดการ การแปรรูป/การคัดบรรจุข้าวอินทรีย์ (แบบกลุ่ม) 

แบบคำขอรับการรับรองระบบผลิตเมล็ดพันธุ์ (SEED)

แบบคำขอใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ (ตร.1)

> หนังสือมอบอำนาจ (ตร.2)

 *************************************************************  

***รายงานผลการนิเทศผู้ตรวจประเมิน*** 

ใบรายงานประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน

เอกสารแนบติดตามผู้ตรวจประเมิน 

 

***********************************************************

***เอกสารออกใบรับรอง***

ไฟล์ออกใบรับรอง    

> ไฟล์ออกใบรับรอง ภาคใต้ ปี 2560 

ไฟล์ออกใบรับรอง ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ปี 2559      

 

***********************************************************

 ***ทะเบียนรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน
          และผู้ตรวจประเมิน***

ทะเบียนรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ

ทะเบียนรายชื่อหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

ทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจประเมิน

 

***********************************************************

***นำเสนอระบบอe-GAP งานสัมมนาโครงการGAP*** 

Presentation GAP

ปัญหาและแนวทางการนำโปรแกรม

***********************************************************